منتور ها و مدرسان رویداد

امیر مداری

مدیر برنامه شتابدهنده نوین تک

محمدرضا قبادی

مدیر عامل شتابدهنده نوین تک

دکتر سعید روشنی

مشاور نوآوری،سازمان فناوری اطلاعات

پویان وحیدی

هم بنیانگذار نوپا هاب

شهرزاد میرجهانی

طراح خدمات و کسب و کار

شیدا میرجهانی

هم بنیانگذار ولیدیشن استودیو

آرش گیتی

محقق و طراح تجربه کاربری

دکتر ابراهیم افشار

هیات علمی دانشگاه و مشاور پژوهش

دکتر بابک زنده‌دل نوبری

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت

علیرضا انتهایی

مدیرکل فراهم‌آوری و پردازش دیجیتال

حسن باقری

مدیرکل توسعه خدمات دیجیتال

دکتر غلامرضا عزیزی

رئیس پژوهشکده اسناد

علیرضا بدرلو

سرپرست اداره اسناد الکترونیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دکتر میترا صمیعی

استادیار دانشگاه و رئیس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر زینب پاپی

رئیس گروه اطلاع‌رسانی منابع خطی و نادر

الهام چیذری فرد

رئیس گروه برنامه ریزی راهبردی

اعظم نجفقلی نژاد

عضو هیات علمی سازمان اسناد

ملیحه درخوش

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

فرناز محمدی

دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

امیرحسین عصارها

دانشجوی دکتری مدیریت دانش دانشگاه تهران

دکتر مصطفی امینی

مشاور تحول دیجیتال و مرکز نوآوریهای مالی بانک انصار

دکتر ذوالفقار زاده

سرپرست گروه بین رشته ای فناوری دانشگاه تهران

سید علیرضا طیرانی

مدیر اشاعه منابع کنابخانه مجلس

دکتر بابک نجار اعرابی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

هشام فیلی

هیات علمی گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

دکتر مسعود اسدپور

مدیرگروه فناوری اطلاعات دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

دکتر هادی زارع

استادیار گروه علوم و فناوری شبکه دانشگاه تهران

سمیرا کرانی

مشاور متن‌کاوی در فناوران ناجی

شهاب عالم

بنیانگذار نئولایز

احسان نصیری

بنیانگذار ارتبات

حسین ذکایی

بنیانگذار ربیت

مهیا جمشیدیان

Data Science Specialist

مسعود کاویانی

مدیر فنی نشر الکترونیک ایران