گردآوری اسناد و منابع از مردم

بسیاری از اسناد، کتاب‌ها، تصاویر، منابع خطی، مقالات، پایان‌نامه‌ها، فیلم‌ها و ... را که در اختیار مردم هستند، یا توسط ایشان تولیدشده‌اند را باید گردآوری کرد. این مشارکت عمومی که می‌تواند فراخوانی جهانی برای همه ایرانیان باشد بخش بزرگی از حافظه دیجیتال ایرانیان را می‌تواند پوشش دهد.

بهره‌گیری از پتانسیل عمومی برای اصلاح OCR، ارتباط دهی محتوا، ایجاد محتوای جدید، تگ گذاری و توصیف محتوا

سرمایه عمومی و پتانسیل قابل توجه آن برای انجام فعالیت‌های اصلاح و رفع ابهام و غنی‌سازی محتوا و فراداده می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. دقت پایین خروجی OCR متون قدیمی، نیاز به تبدیل متون دست‌نویس خطی به متن قابل جستجو و حتی قابل خواندن، ایجاد ارتباط بین محتواهای مرتبط، ترکیب محتواهای دیگر و خلق محتواهای جدید، توصیف و داوری و اظهارنظر درباره محتوا، تگ گذاری و تولید کلیدواژه و فراداده برای محتواها ازجمله کاربری‌هایی است که می‌توان نام برد.