بهبود روش‌های جستجو (جستجوهای فازی)

بسیاری از روش‌های جستجو منطبق بر منطق صفر و یک است، به این معنی که یا واژه‌های مورد جستجوی فرد در پایگاه اطلاعات وجود دارد و یا وجود ندارد، ولی در جستجوهای فازی تفسیری از مفهوم مورد جستجو و دامنه‌ای از واژه‌های مرتبط به هم انجام می‌شود تا بازیابی دقیق‌تری نسبت به پرسش کاربر انجام شود.