پنجره واحد نشر

یکی از مهم‌ترین استانداردهای نشر فیپا : شناسنامه فهرست‌نویسی پیش از انتشار است که از سال 1377 به‌صورت رسمی در کتابخانه ملی ارائه می‌شود. این شناسنامه یکی از الزامات خانه نشر در راستای اخذ مجوز نشر برای کتاب‌ها است و ناشران ناچارند به سه سازمان مراجعه کرده و اطلاعات مشابه را سه بار ارائه کنند و سه بار در انتظار دریافت پاسخ باشند. ارائه سرویسی که فرایند نشر را بهبود دهد و ناشران یک‌بار برای هر کتاب اطلاعات را ارائه کنند زمان دریافت مجوز را به یک‌سوم تقلیل خواهد داد.