خلق ارزش‌افزوده مبتنی بر محتوای الکترونیکی

خلق ارزش‌افزوده از محتوا یعنی اطلاعات را به ثروت تبدیل کنیم. جایی که همه منابع مطالعاتی را بتواند یکجا برای محققان ارائه کند، بتوانیم منابع خود را در آن بارگذاری کنیم و خدماتی همچون بازیابی دقیق منابع مرتبط، سفارش منابع، دریافت منبع، مشاهده منابع مرتبط، یافتن مجله مناسب برای انتشار مقاله، مشاهده منابع هسته، منابع داغ و مانند این‌ها را دریافت کنیم. محتوای الکترونیکی همچون چاه نفتی است که باید آن را استخراج و فراورده‌هایش را به دست آورد. برخی از محتواهای الکترونیکی عبارت‌اند از:
7-1 شبکه مقالات علمی پژوهشی کشور
7-2 شبکه کتاب‌های خطی فارسی
7-3 شبکه کتاب‌های کمیاب و نایاب
7-4 مجموعه تصاویر ایران
7-5 همه روزنامه‌های ایران
8-5 کتاب‌های دیجیتال ایران

نمونه ای از مجلات آرشیوی

نمونه ای از مجلات آرشیوی